Maica Domnului este Cea mai Înaltă dintre făpturi, mai înaltă decât Biserica și mai mare decât Întregul Adam

Maica Domnului Essex

În toate textele liturgice ale Bisericii găsim rostiri ale Sfinților Părinți în uimitoare formulări ale Duhului Sfânt cu privire la cea mai presus de ceruri îndumnezeire a Preacuratei de Dumnezeu Născătoarea, înțelesuri privind cea mai presus de cinstire și sfântă demnitate, preaînalta Sa preacinstire, cea mai presus de îngeri sfințenie și întru totul adâncă smerenie a Preasfintei și Pururea Fecioarei Maria, Împărăteasa Preasfântă Atotstăpânitoare, Stăpâna Absolută a tuturor neamurilor pământești, Maica Domnului, Pururea Născătoarea de Dumnezeu precum: Theotokos – Născătoare de Dumnezeu, primul și cel mai înalt atribut al Său, Ea este neprețuita lui Hristos, Cea care L-a născut pe Dumnezeu Cel Sfânt Cel care este pricina tuturor bunătăților, fericirea tuturor creștinilor, zid nesurpat, toți, după Dumnezeu, la Dânsa năzuim, a doua după Dumnezeu, rugătoare neîncetată și solitoare nebiruită pentru întreaga lume, mai adâncă și mai înaltă decât toate cerurile și decât pământul, mai înaltă întru slava și preacinstirea Sa decât cei mai cinstiți heruvimi și mai desăvârșită decât cei mai desăvârșiți serafimi (Sfinții Părinți sunt uimiți de viteza cu care se desăvârșesc serafimii), mai înaltă decât Biserica Însăși, Ea devine, prin Mântuitorul Său, mântuitoare în dar a noastră a tuturor tocmai și numai prin harul Lui Hristos, ea este numită adeseori singura noastră ajutătoare, singurul nostru liman, singura noastră scăpare, singura noastră nădejde de mântuire. Ea este cea plină de har, dar și cea mai plină de harul cel îndumnezeitor. Prin sălășluirea Preasfântului Duh Într-Însa, s-a șters păcatul cel strămoșesc al protopărinților, Ea a avut grijă să nu-l mâhnească pe Dumnezeu vreodată, a trăit întreaga viață fără ca Ea să aibă vreodată vreo cădere din har, ea neavând nevoie de pocăință pentru păcate personale, nefiind nevoită să caute sau să regăsească vreodată harul, de vreme ce nu l-a pierdut niciodată.

Ea este Maica Întregii-Cugetări, fecioria Sa este mai presus de fire, Preasfânta a avut întregime în întreagă ființa ei,  nu a avut în întreaga Sa viață pământească nici cea mai mică abatere de la voia lui Hristos, supunându-I-Se întru desăvârșită dragoste și libertate, neavând nici măcar o singură greșeală păcătoasă, nici un păcat, nici o pată, nici cu fapta, nici cu cuvântul, iar nici măcar cu gândul, fiind întru totul fără de prihană. În Templu fiind, Preasfânta s-a hrănit cu hrana cea mai presus de îngeri a Cuvântului Mântuitorului. Niciodinioară, nici cea mai mică adiere păcătoasă a gândului nu a întinat vreodată mintea sau inima Preasfintei de Dumnezeu Născătoare, ea este cea mai neprihănită dintre făpturile de pe pământ și din ceruri, de aceea dragostea întregii făpturi pentru ea este curată și veșnică. Cuvine-se cu adevărat să o fericim pe Dânsa, pe Preasfânta de Dumnezeu Născătoare toate neamurile de pe Pământ. Ea este Pururea Fericită, Preanevinovată și Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce este mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pre Dumnezeu-Cuvântul a născut. Pe Ea, întru adevăr de Dumnezeu Născătoare, o mărim.  Nici mintea îngerească cea mai înaltă nu-I poate înțelege tainele cele mai presus de fire. Doar Dumnezeu o iubește și o slăvește întru totul. Toți îngerii  din ceruri o preacinstesc pe Împărăteasa Tuturor, cele mai alese cântări sunt făcute de cele mai insuflate minți ale imnografilor Sfinți întru preacinstirea Sa, dar și păsările, copacii, florile, fluturii, gâzele și întreaga zidire îi cântă neîncetat o nespus de dulce, neasemuit de frumoasă, mult preaduioasă și mult preaplină de har slavoslovie întru Duhul Sfânt. Ba încă și pământul și marea, vânturile, anotimpurile, Soarele, Luna și stelele i se pleacă, stihiile se potolesc și întregul văzduh o ascultă cu smerenie. Ea este singura făptură care poate primi numele de Panaghia (Atotsfânta) și Hyperaghia (Preasfânta); acest nume se cuvine întâi Lui Dumnezeu, care este Hyperaghios (Preasfântul). Totuși, cea mai înaltă dragoste – adorarea, se cuvine doar lui Dumnezeu. Ei I se cuvine cea mai înaltă cinstire: Hyperdulia. De aceea, împlinind porunca iubirii față de Dumnezeu și față de aproapele, în fața măreției Preasfintei, sufletul parcă simte că dragostea desăvârșită a Tuturor Sfinților din lume ca pentru întreg aproapele (Întregul Adam) încă nu-i este de-ajuns, iar ca pentru Dumnezeu poate fi prea mult. Hyperdulia este deplină cinstire și nu întru totul adorare.

Locurile prin care trece Preasfânta pe Pământ devin minunate, se umplu de har și de Duh Sfânt, de mireasma Sa cea mai presus de ceruri, frumusețea Sa cea mai presus de lume fiind adeseori povestită de mari Sfinți în cele mai înalte și mai alese cuvinte, precum Serafim din Sarov și nenumărați alții, sau scrisă în icoane sfinte de către cele mai măiestre mâini ale celor mai mari sfinți iconari din lume. Icoanele sale făcătoare de minuni umplu lumea. Sunt zeci, sute dacă nu mii de icoane cu nume proprii în cinstea Sa: Eleusa, Glykophilousa, Panteleusa, Panthanassa, Galaktrophousa. La o simplă încercare a unor copii de a aduna numele cele mai răspândite ale Maicii Domnului, doar în Grecia s-au găsit nu mai puțin de 500 de astfel de nume.

În aceste nenumărate nume ale Maicii Domnului înscrise pe Sfintele ei icoane, se află ascunsă o theologie neasemuită. Nici un om de pe pământ nu-i poate aduce destulă laudă și desăvârșită, întru totul neîntinată preacinstire Maicii Domnului, după cum îngerii din cer mărturisesc că I se cuvine. Însuși Arhanghelul Gavriil ne-a descoperit cântarea Axion esti. Psalmodiatorii cei mai desăvârșiți precum Cucuzel i-au închinat cele mai frumoase imne și cântări de mărire și de slăvire, cele mai înalte și mai curate minți teologhisitoare au scris cele mai frumoase pagini de scriptură pentru a-i descrie măreția cea mai presus de fire. Ea este singura femeie și Maică, și Pururea Fecioară. Eva cea Sfântă și Nouă. Maica tuturor făpturilor. Împreună lucrătoare la mântuirea întregului neam omenesc. Ea este cea mai frumoasă, cea mai deosebită și cea mai simplă dintre noi toți. Fiind luminată și străluminată de Însăși Înțelepciunea cea Ipostatică a Tatălui, Hristos Dumnezeu-Cuvântul, înțelepciunea ei este mai presus de ceruri, ea fiind luminătoarea minților noastre. Dragostea Sa este cea mai înaltă, fiind tămăduitoarea trupurilor și sufletelor tuturor. Ea este ocrotitoarea tuturor orfanilor, văduvelor, necăjiților. Izbăvitoare din cele mai cumplite patimi. Bucuria celor întristați. Maica hrănitoare a tuturor săracilor. În primul rând ea este rugătoare neîncetată pentru toți și împăciuitoarea tuturor. Ea este ultima, cea mai înaltă graniță veșnică dintre Ziditorul Ei și întreaga făptură, fiind fără de margini și atotcuprinzătoare. Ea este unica dintre făpturi care are cea mai înaltă numire posibilă pe pământ  – aceeea de Theotokos, adică Născătoare de Dumnezeu. Adăugăm și noi, nepricepuții: prin maxima sa kenoză, Ea a primit toate darurile cele mai presus de fire ale Duhului Sfânt și a ajuns la marea și adânca smerenie a lui Hristos Dumnezeu-Omul, căci prin actul kenotic cel mai desăvârșit – primirea în pântecele Său a Mântuitorului Dumnezeu – ea s-a făcut astfel mai mare decât Întregul Adam și întru totul egală a lui Dumnezeu, fără a fi însă Dumnezeu după fire, Însăși kenoza Mântuitorului fiind făcută prin actul de întrupare de la Duhul Sfânt, fără de sămânță Într-Însa, și deci de împreună-kenoză desăvârșită a Lui cu firea Maicii Sale, singura Persoană din Întregul Cosmos care are totală lepădare de sine și totală identitate cu Dumnezeu, prin totala primire a lui Dumnezeu Întreg întru sine și totala perihoreză a Ipostasului său cu Ipostasurile Treimii, fără ca ea să devină Dumnezeu după fire, fără ca ea să fie al patrulea ipostas al lui Dumnezeu, totuși Ea este întru totul asemenea și total identică după har cu toate cele Trei Ipostasuri ale lui Dumnezeu (singură esența lui Dumnezeu rămânând veșnic necunoscută omului). Atunci când Fiul, din dragoste îi dăruieşte întreaga întâietate, ea devine nu după fire, ci prin har ea însăşi mântuitoare a noastră, nu în sensul Absolut al cuvântului, dar în lucrare, cu nimic mai prejos decât El prin harul Lui. Ea este însă cea mai desăvârșită dintre făpturi, întru totul desăvârșită și încă mai presus de orice desăvârșire omenească sau îngerească posibilă afară de Însăși Desăvârșirea lui Dumnezeu, dar perfect egală întru desăvârșire, sfințenie și dumnezeire cu Însuși Dumnezeu, Ea însăși fiind fără de pată, Ea devine după har lumină veșnică atotpătrunzătoare, adevăr unic și irepetabil, veșnic și imuabil, viaţă fără de sfârșit, veşnică, fără de început (anarchos, beznacealnîi), fără sfârşit (atelentetos), necreată (netvarnîi), atotputernică, atotblândă, desăvârşit liberă (atotliberă), atotînţelegătoare, atotbună, atotsfântă, întru totul egală (ravnîi) cu Dumnezeu, atotiubitoare, atotbiruitoare, atotîmpăciuitoare, atotîmpărăteasă, atotstăpânitoare, atotvindecătoare, atotcuprinzătoare, întru totul lipsită de stricăciune, mai presus de firea cea omenească,  întru totul smerită, purtând prin har toată plinătatea dumnezeirii (pleroma tes theotetos). Maica Domnului este act pur, toate potențialurile sale ipostatice sunt actualizate la maximum, cu alte cuvinte însuși principul Său ipostatic este actualizat deplin, atributele fără de început (anarchos, beznacealnîi) dar și fără de sfârșit (atelentetos), nezidită (netvarnîi) sunt în mod special puse în evidență de Arhimandritul Sofronie, din maximalismul său kenotic întru care noi vedem că Preacurata are deja prin Mântuitorul Său întreagă firea Sa cea omenească deplin enipostaziată și total îndumnezeită și având deja deplin actualizate ipostatic toate atributele lui Dumnezeu, în primul rând atributul iubirii, știm că Ea este Dragoste Desăvârșită după har (dar nu după fire). În Maica Domnului, Dumnezeu Însuși Se repetă pre Sine fără de sfârșit.

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s