Acatistul Sfântului Sofronie Sakharov

ACATISTUL PREACUVIOSULUI PÃRINTE

SOFRONIE DE LA ESSEX

11 iulie

Troparul

Glasul al IV-lea,

asemenea cu: „Pe Cel înălţat…” (Ὁ ὑψωθείς)

Fiu preadorit te-ai arătat, Preafericite, lui Siluan, Preacuviosului Părinte, dascăl fiind, Sofronie, de cele cereşti,’ în Apus ai strălucit cu a ta înţelepciune’ şi prin sfântă viaţa ta’ la lumină mânat-ai pe cei ce Tată Îl numesc pe Dumnezeu,’ pe Care cândva vedea-L-vom, prin ruga Ta.

Altul.

Al lui Iosif Glas al III-lea, asemenea cu: „Pentru mărturisirea dumnezeieștii…” (Θείας πίστεως)

Dăruitu-te-a’ Hristos în lume’ să ne’nveţi pe toţi cum se cuvine’ pocăinţa care te-a îmbogăţit, că întorcându-ţi mintea de la pământ, la vieţuirea cerească te-ai înălţat; de-aceea te rugăm: Mijloceşte, Sofronie, să dobândim şi noi lumina veşnică.

După obişnuitul început se zic:

Condac 1

Ai căutat să prinzi în culoare, linie, formă și chip adâncurile Fiinţei, dumnezeiescule Părinte Sofronie, dar după ce ai cunoscut adâncul dragostei lui Hristos, ai intrat pe cale binecuvântată și strâmtă şi, împodobindu-te cu multe ascultări şi nevoinţe, ai fost străluminat cu Lumina cea nezidită, văzând Fiinta Treimică prin părtășia la dumnezeiasca fire. Pentru aceea și noi ca nişte prunci ne veselim de încununarea căutării tale și îți cântăm: Bucură-te, Sfinte Părinte Sofronie, dumnezeiască îmbrăţişare dăruită întregu lui Adam!

Icos 1

Ca un artist adevărat ai suspinat după frumusețea și desăvârşirea Ființei, minunatule Părinte Sofronie, iar lacrimile și truda ți s-au făcut înaintemergătoare ale ostenelilor pentru cele dumnezeieşti. Pentru aceea Insuşi Domnul – Cel Ce Este, Artistul și Frumusețea – te-a învrednicit să zugrăvești prin cuvânt şi faptă portret în care e înfățișată îndumnezeirea omului întru Duhul Sfânt. Iar noi, acestea ştiindu-le, cu minunare şi cu suflet voios voim a-ți grăi:

Bucură-te, mahramă izvodită din vederea Fiului lui Dumnezeu,

Bucură-te, autoportret deplin și limpede înfățișat al întregii firi omenești,

Bucură-te, pânză pe care ai pictat în culori de lacrimi, smirnă şi aloe,

Bucură-te, sudoare dăruită ție din părtășia la durerile din Ghetsimani,

Bucură-te, lacrimă fierbinte care adună tot suspinul omenesc,

Bucură-te, sfântă culoare a sunetului tăcerii tale în Dumnezeu,

Bucură-te, cânt al inimii auzit întâia oară de Însuși Hristos,

Bucură-te, pas lin și puternic, făcut pe calea izbăvirii noastre,

Bucură-te, nor ce tăinuiește venirea întru slavă a Mirelui,

Bucură-te, slobozenie dumnezeiască desăvârşită în lucrare omenească,

Bucură-te, moştenire lucrătoare a suspinului Duhului Sfânt,

Bucură-te, iscusit penel ce zugrăveşte rugăciunea în inimile noastre,

Bucură-te, Sfinte Părinte Sofronie, dumnezeiască îmbrățișare dăruită întregului Adam!

Condac 2

Ai învățat în școlile omeneşti, dar înţelepciunea dobândită nu-ti putea potoli setea de Domnul şi era cu totul neputincioasă în a tămădui rana sângerândă a suflului ucigas al lumii. Pentru aceea ai luat calea Athonului, ca întru sihăstria inimii să ții în îmbrăţişare întreaga omenire şi astfel să te pocăiești pentru noi toţi, cei care neîncetat uităm de Dumnezeu şi de cântarea: Aliluia!

Icos 2

Bunătate şi mărinimie dumnezeiască au rodit lacrimile tale pentru om, Sfinte Sofronie, iar Domnul a încununat pocăinţa ta dăruindu-ți-l pe Sfântul Siluan, care întru Duhul a priceput lucrarea ce-ți este rânduită să o săvârșești. Pentru aceea te-a și vegheat și întărit cu rugăciunea, punând la temelia sfinţirii tale lacrimile lui. Iar noi, cei mici la minte și inimă, ne îndemnăm a-ti grăi unele ca acestea:

Bucură-te, văpaie sfântă ce aprinde cu foc ceresc şi tăciunii faptelor noastre,

Bucură-te, potop de lacrimi limpezi ce a spălat toată răutatea lumii,

Bucură-te, dor dumnezeiesc în care se alină mulțime de neputințe,

Bucură-te, proslăvire a Răstignirii și Învierii Domnului Hristos,

Bucură-te, osteneală tăinuită în graiurile tale binecuvântătoare,

Bucură-te, har pururea lucrător ce îmbrățișezi toate tainele noastre,

Bucură-te, clinchet blând ce ne cheamă să tragem clopotele trezviei,

Bucură-te, rugăciune trezvitoare plămădită dintru aluatul umilinţei,

Bucură-te, zumzet înaintemergător al adierii Duhului Celui Sfânt,

Bucură-te, părinte iubitor din a cărui privire se revarsă seninul Împărăţiei,

Bucură-te, zbor în care sunt cuprinse toate deschiderile noastre sufleteşti,

Bucură-te, vedere a dragostei Tatălui, ce înfloreşte în primenire sufletească,

Bucură-te, Sfinte Părinte Sofronie, dumnezeiască îmbrătişare dăruită întregului Adam!

Condac 3

Ai cunoscut adâncul deznădejdii şi al depărtării lumii de Dumnezeu, Sfinte Părinte Sofronie, și, îmbrăţişând tot suspinul omenesc și sorbind durerea întregului Adam, te-ai pogorât cu rugăciunea în străfundurile iadului, plinindu-se şi întru tine cuvântul cel dumnezeiesc dăruit Sfântului Siluan: „Ţine mintea ta în iad și nu deznădăjdui. Pentru aceea și noi, slăvind minunata lucrare a proniei, îi cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!

Icos 3

Însuţi ai priceput ce înseamnă a întoarce fața de la Dumnezeul cel Viu, Preacuvioase Părinte Sofronie, de aceea cu suspine negrăite ți-ai săvârşit pocăinţa şi prin viața ta ai arătat măsura dumnezeiască a rugăciunii lui Iisus. Pentru aceea şi deznădăjduiții lumii găsesc în tine reazem statornic, ştiind că trăiești dimpreună cu ei bezna cea cumplită a lepădării şi a durerii fără de scăpare. Iar noi, cei care am învățat de la tine căile dobândirii harului, cu umilinţă îți grăim:

Bucură-te, că ne-ai dăruit zile senine, sorbindu-ne în taină amărăciunea păcatelor,

Bucură-te, bucurie sfântă care cunoaşte deplin adâncirea piroanelor,

Bucură-te, zâmbet care nu mai poate fi îngrădit de hotarele timpului,

Bucură-te, leagăn sfânt care odihneşte pruncia duhovnicească a mintilor noastre,

Bucură-te, lumină plină de mireasma Duhului, ce veselește inimile celor credincioşi,

Bucură-te, partitură pe care Domnul Însuși a scris cântec al iubirii Sale,

Bucură-te, strălucire orbitoare care printr-o rază spulberă puterea întunericului,

Bucură-te, tăiş dumnezeiesc ce retează toată învoirea spre păcat,

Bucură-te, leac preaputernic ce vindecă mulțime de răni sufletești,

Bucură-te, merinde sfântă a celor care au ostenit în dosădiri şi prigoane,

Bucură-te, călăuză iscusită ce ne izbăveşte din hăţişurile acestui veac,

Bucură-te, necurmată osteneală mucenicească întru purtarea durerilor lumii,

Bucură-te, Sfinte Părinte Sofronie, dumnezeiască îmbrăţişare dăruită întregului Adam!

Condac 4

Te-ai pocăit până în temelia ființării tale, dumnezeiescule Părinte Sofronie, de aceea și dragostea şi smerenia ta este fără întoarcere spre sine, rodind cuvântarea de Dumnezeu cea adevărată. Prin aceasta l-ai odihnit desăvârşit întru tine pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh, Cei Care te-au cuprins în slava dragostei Lor şi Cărora şi noi, cei cu totul sărmani, voim a le cânta: Aliluia!

Icos 4

Mulți învățători arată acest veac pământesc, însă neasemuit de puțini sunt vestitori şi mărturisitori ai Adevărului Intrupat prin însăși viața lor. De aceea și noi ne veselim de tine, Sfinte Părinte Sofronie, ca de un om în ale cărui brațe e cuprinsă toată firea omenească și care prin milosârdia sa ne dă și nouă lumina înțelegerii și putere spre a cânta așa:

Bucură-te, deget care fără încetare ne arată chipul lui Dumnezeu din noi,

Bucură-te, surâs al sfinţeniei întru care e tăinuită toată frumusețea Învierii,

Bucură-te, suspinare sfântă care nu încetează să îmbrăţişeze pe tot omul,

Bucură-te, tihnă a tăcerii întru care sălăşluiește pacea Preasfintei Treimi,

Bucură-te, oglindă care ne arată când ne depărtăm de Dumnezeu,

Bucură-te, binecuvântare îndumnezeitoare prin Sfântul Trup și Sânge,

Bucură-te, bărbat desăvârșit care a binevoit spre toată răstignirea duhului,

Bucură-te, adâncime de necuprins cu mintea în acest veac trecător,

Bucură-te, mână ce a smuls mulțime de suflete din prăpăstiile iadului,

Bucură-te, foc dumnezeiesc a cărui dogoare ne înrourează cu bogăția milostivirii,

Bucură-te, foame și sete neostoită, săturată doar cu Trupul şi Sângele Domnului,

Bucură-te, mijlocire sfântă, şoptită blând la urechea Domnului Hristos,

Bucură-te, Sfinte Părinte Sofronie, dumnezeiască îmbrăţişare dăruită întregului Adam!

Condac 5

Prin Duhul cel Sfânt, martor ai fost la zidirea omului, Preacuvioase Părinte Sofronie, și, prin părtășia la dumnezeiasca fire, ai văzut făptuirile fiecărui ipostas omenesc din curgerea veacurilor, plinindu-se şi întru tine dorul pe care Domnul l-a grăit zicând: ,,ca toți să fie una, precum şi Noi una suntem, Părinte” (Ioan 17, 22). Acestea toate, în parte pricepându-le, îndrăznim şi noi a cânta Preasfintei Treimi: Aliluia!

Icos 5

Dumnezeiesc şi prealuminat apărător a dăruit Hristos Domnul Bisericii Sale prin tine, minunatule Părinte Sofronie; pentru aceea şi noi, cei cu totul netrebnici, ca unuia care ai plinit porunca dragostei de vrăjmași și cu Duhul lui Dumnezeu te-ai cufundat întru cele mai de dedesubt ale iadului, îndrăznim a-ți grăi unele ca acestea:

Bucură-te, ascultare întru care se aude susurul venirii Mângâietorului,

Bucură-te, om al păcii, care te-ai făcut îmbrăţişare a Luminii nezidite,

Bucură-te, limpezime a negrăirii, întru care se sfărâmă împrăştierile minţii,

Bucură-te, străfund de neatins al cuvintelor de viaţă Făcătorului Duh,

Bucură-te, arbore cu ramurile în Cer și cu rădăcinile întru dedesubturile iadului,

Bucură-te, inimă și privire pururea strălucind întru cuvintele Evangheliei,

Bucură-te, mărinimie a dragostei dumnezeieşti ce te-ai făcut martor al Celui Ce Este,

Bucură-te, vistierie a cunoştinţei plină de diamantele înțelepciunii lui Dumnezeu,

Bucură-te, bogăție a Duhului, care necurmat se înmulţeşte cu bucuria dăruirii,

Bucură-te, ureche sfântă ce întru Duhul ai priceput graiurile Starețului Siluan,

Bucură-te, ştergar ce mângâi fruntea celor ce ostenesc în rugăciunea lui Iisus,

Bucură-te, pecete a Împăratului Hristos arătată în vestiri dumnezeieşti,

Bucură-te, Sfinte Părinte Sofronie, dumnezeiască îmbrătişare dăruită întregului Adam!

Condac 6

Cu ochii curăţiei şi ai sfinţeniei văzând adâncul de rugăciune al Starețului tău Siluan, ai voit a-i fi următor, minunatule Părinte Sofronie, iar nouă ne-ai descoperit lucrarea cea dumnezeiască săvârşită întru el de Duhul cel Preasfânt, spre luminarea, întărirea și mângâierea tuturor celor din vremea de acum. Pentru aceasta și noi, cei neputincioşi, suspinăm spre a ne învrednici să-I cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!

Icos 6

Întru cele din afară ai fost moştenitor al cuviinţei şi blândeţii Starețului tău Siluan, iar întru lucrările cele dinlăuntru asemenea lui te-ai arătat, Preacuvioase Părinte Sofronie, însă dumnezeiasca voastră măsură niciodată nu va putea fi cuprinsă în sărmanele cuvinte omenești. Pentru aceasta și noi ne domolim graiul și, cunoscându-ne nevrednicia, îndrăznim a şopti:

Bucură-te, fulger ce ne străluminezi adâncurile cele tăinuite ale păcatelor,

Bucură-te, şuvoi de lacrimi care ni se prefac în înnoitoare ape ale Botezului,

Bucură-te, ploaie care ne picuri în suflete nestematele credinţei, nădejdii şi dragostei,

Bucură-te, clipă înveşnicită proslăvind Treimea Sfântă și acum şi pururea,

Bucură-te, blândeţe a venirii Duhului întru care se moşteneste tărâmul Împărăţiei,

Bucură-te, măr de aur în Pomul Vieții cu ramuri aplecate înspre acest veac,

Bucură-te, zefir care în taină ştii să aduci surâsul şi bunăvoirea între oameni,

Bucură-te, salbă de cuvinte care îi îndumnezeieşte pe cei ce le poartă în inimi,

Bucură-te, şirag al dragostei, de a cărui podoabă ținându-ne, ajungem în Împărăţie,

Bucură-te, bucurie a luminării întru care îți semeni cuvintele în inimile noastre,

Bucură-te, vestitor şi martor preaadevărat al Împărăţiei celei neclătite,

Bucură-te, urias al Duhului, care nu se înspăimântă de nimic din cele văzute ori nevăzute,

Bucură-te, Sfinte Părinte Sofronie, dumnezeiască îmbrăţişare dăruită întregului Adam!

Condac 7

Calea pustniciei ai urmat-o în peşterile Athonului, Preacuvioase Părinte Sofronie, iar noianul plânsului tău sihăstresc a fost încununat cu vederi dumnezeieşti şi iertarea multor păcate şi ucideri săvârşite în firea omenească. De aceea şi peştera ce te adăpostea s-a prefăcut în fântână de lacrimi care-ți ostoia durerea din rugăciunile ce le săvârşeai pentru lume. Miluieşte-ne și pe noi cu mărinimia blândeţii tale, ca să îndrăznim a cânta Dumnezeului tău şi Dumnezeului nostru: Aliluia!

Icos 7

Te-ai rugat pentru fiecare om ca pentru tine, multmilostive Părinte Sofronie; pentru aceasta ţi-a şi adeverit Domnul Hristos că a primit dragostea ta şi, rugându-Se El Insuşi întru tine, ți-a arătat adâncurile cele fără de seamăn ale părtășiei la dumnezeiasca fire. De aceea și cei din cinul monahicesc, luminându-și fețele și încălzindu-se la focul rugăciunilor tale, îți cântă ca unei sfinte călăuze:

Bucură-te, măiestrie a rugăciunii prin care ai biruit în lupta cu duhurile necurate,

Bucură-te, culoare începută pe sevaletul acestei lumi şi desăvârşită în Veşnicie,

Bucură-te, licoare înmiresmată, plină de dulceața dumnezeieştilor noime și vederi,

Bucură-te, cuvântare cu slove de foc, primită de la Tatăl prin Fiul întru Duhul,

Bucură-te, sequoia care se înalță întru Soarele Dreptății, dăruindu-ne dumnezeiască umbră,

Bucură-te, cortină cu podoaba Crucii, care ne ascunde pe scena tainică a mântuirii noastre,

Bucură-te, cutezanţă dăruită nouă, ştiind că suntem neîncetat văzuţi de Domnul,

Bucură-te, iconostas izvodit din strălucirea pomenirii Dumnezeului Intrupat,

Bucură-te, icoană adevărată, arătată din adâncurile unirii cu Mântuitorul Hristos,

Bucură-te, frescă zugrăvită dintru curcubeul înnoirii firii omenești,

Bucură-te, psalmodie urzită din lacrimi, așternută la picioarele lui Dumnezeu,

Bucură-te, pictor răbdător ce ţi-ai înmuiat penelul în seninul liniştii minţii,

Bucură-te, Sfinte Părinte Sofronie, dumnezeiască îmbrăţişare dăruită întregului Adam!

Condac 8

A iubit Domnul dragostea ta și ți-a arătat că Sfintele Taine sunt căi dumnezeieşti spre dobândirea rugăciunii ipostatice, Preacuvioase Părinte Sofronie, iar tu, săvârşind Sfânta Liturghie, te-ai făcut mijlocitor pentru întreaga fire omenească spre înnoire și sfințire prin venirea Sfântului Duh și primirea Trupului şi Sângelui Domnului. Iar noi, minunându-ne de necuprinsa măsură a rugăciunii tale, Îi cântăm Celui Care te-a proslăvit: Aliluia!

Icos 8

Primind cu cutremur dumnezeiescul Trup și Sânge al Domnului Hristos, te-ai făcut potir pe altarul firii văzute şi, aprinzându-te de dumnezeiescul dor și intrând întru strălucirea Treimii, te-ai arătat văpaie a rugăciunii, a cărei vâlvătaie este neîncetat auzită de Dumnezeu dintru aripile Serafimilor. Pentru acestea toate şi noi, cei cu totul înglodați în cele pământeşti, cu umilinţă îți grăim:

Bucură-te, meșteșug al nevoinţei Sfinților Părinți întru unirea cu Dumnezeu,

Bucură-te, râvnă neostoită spre a dobândi neprihănirea mişcărilor lăuntrice,

Bucură-te, statornicie străvăzătoare în mărturisirea celor dumnezeieşti,

Bucură-te, artist desăvârşit care, prin suspinurile inimii, a înfăţişat aflarea Ființei,

Bucură-te, ochi sfințit ce te-ai înfăsurat în Lumina nematerialnică a Taborului,

Bucură-te, vedere a inimii care se înaltă peste valurile zbuciumate ale lumii,

Bucură-te, potir al Sfintelor Taine făcut din şiroaiele de foc ale lacrimilor tale,

Bucură-te, dumnezeiască smerenie și dragoste fără întoarcere spre sine,

Bucură-te, pisc de pe care se revarsă roua feciorelnică a întregii înțelepciuni,

Bucură-te, nestrămutare dintru împlinirea evangheliceștilor porunci,

Bucură-te, văzător al Crucii și Învierii Domnului în vieţuirea lăuntrică,

Bucură-te, neclintire în focul cel mistuitor al dragostei pentru vrăjmaşi,

Bucură-te, Sfinte Părinte Sofronie, dumnezeiască îmbrățișare dăruită întregului Adam!

Condac 9

Gândul cel dintâi pentru om cunoscându-l, dumnezeiescule Părinte Sofronie, i-ai călăuzit pe cei ce veneau la tine pe calea Evangheliei, căreia însuţi făcându-te următor, ai dobândit slobozenia Duhului și ai văzut adâncurile cele de necuprins cu mintea ale vieții și morții veşnice. Pentru aceasta și noi, cei ocrotiți de preaputernicele tale rugăciuni, putem cânta lui Dumnezeu: Aliluia!

Icos 9

Cu ochiul tău cel văzător întru Duhul, Sfinte Sofronie, cunosti toate tainele și căderile noastre, având deplină înţelegere pentru sfâşierea lăuntrică a firii omeneşti. De aceea ai și unit suspinul tău cu supinul nostru, spre a ne scoate pe cărarea cea strâmtă a Evangheliei și a ne îndruma spre dobândirea slobozeniei fiilor lui Dumnezeu. Iar noi cu recunoștință îți cântăm:

Bucură-te, cântar ce prețuiește cu măsura chipului lui Dumnezeu din om,

Bucură-te, ramură plină de florile dalbelor vestiri ale femeilor mironosite,

Bucură-te, împletire de miresme pogorâte nouă din munții cei înalți ai curăției,

Bucură-te, apă răcoroasă ce stinge nebunia înfierbântării patimilor noastre,

Bucură-te, ungere preoțească întru care s-a aprins focul Duhului Sfânt,

Bucură-te, piatră sfântă ce a măcinat grâul noianului de lacrimi şi suspine,

Bucură-te, prospeţime a bucuriei întru care se arată slobozenia de Sus,

Bucură-te, luminare dăruită oamenilor prin graiurile Sfântului Duh,

Bucură-te, doctor ce, cu bisturiul rugăciunii, ne cureți cangrena sufletească

Bucură-te, biruinţă în fapte care nu pot fi clintite de vrăjmaşul firii omenești,

Bucură-te, șevalet pe care Domnul Hristos a ales nuanțele îndumnezeirii tale,

Bucură-te, peisaj al inimii pictat cu străvederea culorilor muceniceşti,

Bucură-te, Sfinte Părinte Sofronie, dumnezeiască îmbrăţişare dăruită întregului Adam!

Condac 10

Prin ascultarea care ai făcut-o de Starețul Siluan, la vreme rânduită, ai ctitorit la Essex temelie nouă a rugăciunii, Sfinte Părinte Sofronie, și ai făcut mănăstirea ta ospăt al armoniilor dumnezeieşti împletite în cuviință, slujire și cuvânt. Pentru aceasta, toți cei pârjoliți de cugetul materialnic al acestei lumi, vin să se adape din izvorul sfințitor al darurilor și rugăciunilor tale, spre a-I cânta lui Dumnezeu cu mulțumire și recunoștință: Aliluia!

Icos 10

Darurile tale de părinte iubitor s-au făcut veşmânt cuvântător ce acoperă tămăduind toată rana sufletească, minunatule Părinte Sofronie; pentru aceea ai şi fost cunoscut ca un răsărit cu strălucire dumnezeiască, care umple cu razele Mângâietorului asfințitele căi ale lumii apusene. Unele ca acestea pricepându-le, și noi, cei înnegurați de întunericul sufletesc, venim către tine, nădăjduind să dobândim un bob de lumină spre a-ți cânta:

Bucură-te, milă care ne întâmpină oricât am fi de depărtați de Dumnezeu,

Bucură-te, iertare care ştie să-l imbrăţişeze pe cei zdrobiti de suferinţa lăuntrică,

Bucură-te, nemăsurată lungime, lățime și înălțime a părtășiei la dumnezeiasca fire,

Bucură-te, mântuire care țese acoperământ pentru cei răniți de cugetarea pătimașă,

Bucură-te, sobor de ucenici întru care străluceşte slobozenia Duhului,

Bucură-te, înţelegere înlăcrimată a tuturor durerilor și neputințelor omenești,

Bucură-te, rugăciune grabnic pogorâtoare în prăpastia căderilor noastre,

Bucură-te, arvună ce am dobândit-o din puterea binecuvântării lui Hristos,

Bucură-te, răsărit al Soarelui Învierii înveşmântat cu lumina împreună-pătimirii,

Bucură-te, aripă de Serafim care ne umple de cuviința iubirii dumnezeieşti,

Bucură-te, ochi de Heruvim ce îşi înalță privirea în adâncurile lui Dumnezeu,

Bucură-te, inimă strălucind întru negrăita venire a Luminii Preasfintei Treimi,

Bucură-te, Sfinte Părinte Sofronie, dumnezeiască îmbrăţişare dăruită întregului Adam!

Condac 11

Bunăvoinţa, dragostea și înțelepciunea dumnezeiască a viețuirii tale, a cuprins multe inimi, Sfinte Părinte Sofronie, iar cuvintele tale au izbăvit din prăpăstiile deznădejdii mulțime nenumărată de suflete. Pentru aceea îți mulțumim că ne-ai nimicit amărăciunile sufleteşti, înfiripând și întru noi dorul de a ne încredinţa în întregime lui Dumnezeu, dar și bucuria de a-I cânta: Aliluia!

Icos 11

Însuţi te faci inel al puterii dumnezeieşti ce îi împodobește pe cei care iubesc Crucea lui Hristos Preacuvioase Părinte Sofronie, și, prin lucrarea iubirii de vrăjmaşi, tămăduieşti toată deznădejdea. Fă să prisosească și întru noi dragostea pentru cuvintele Evangheliei, ca astfel fiind cu luare aminte la graiurile lui Dumnezeu Cuvântul, să punem început al pocăinţei noastre şi să-ți putem cânta:

Bucură-te, cărturar al Duhului, care povăţuieşti întru plinătatea Adevărului,

Bucură-te, călimară plină cu focul cuvintelor dumnezeieşti ale Mângâietorului,

Bucură-te, inimă adâncă întru care sunt sorbite toate suspinurile omeneşti,

Bucură-te, strugure preadulce, zdrobit pentru noi în teascul cuvintelor de pocăinţă,

Bucură-te, dascăl priceput, care ştie să ne învețe bărbăția sufletească,

Bucură-te, durere trăită prin Crucea întregii suferințe a firii omenești,

Bucură-te, sfântă duioșie care nu rabdă a lăsa pe cineva nemângâiat,

Bucură-te, jar încins întru care ni se mistuie hăul întunericului lăuntric,

Bucură-te, vârtej care soarbe întru sine toată revărsarea prihănirii omeneşti,

Bucură-te, grâu însutit roditor în țarina Sfintei şi Dumnezeieştii Liturghii,

Bucură-te, pâine rumenită pe vatra încinsă dintru focul trezviei minţii,

Bucură-te, vin îndulcit de boarea Duhului și însoririle în Dumnezeu,

Bucură-te, Sfinte Părinte Sofronie, dumnezeiască îmbrătişare dăruită întregului Adam!

Condac 12

Preaputernica și atotcuprinzătoarea ta milă s-a făcut descoperire a cântecelor sufletești sfărâmate de răni și de păcate, dumnezeiescule Părinte Sofronie, și, prin lucrarea Preasfântului Duh, înnoind sufletele şubrezite lăuntric și preschimbându-le cu prefacere dumnezeiască, ne-ai învățat a merge pe căile Evangheliei, ca umblând cu dreaptă-înțelegere și dreaptă-trăire, să cântăm întru Adevăr: Aliluia!

Icos 12

Văzându-te că ești dragoste care se împarte fără să se despartă, deopotrivă dăruită pentru copii, părinţi și bunici, preaînțelepte Părinte Sofronie, foarte ai fost îndrăgit de cei care au dobândit odihnă, mângâiere şi sfat dumnezeiesc prin tine. Iar noi, care ne veselim de pomenirea ta, îndrăznim a veni către tine cu aceste cuvinte, ca și cu nişte ramuri înflorite:

Bucură-te, liturghie neîncetată, săvârşită în îmbrăţişarea Impăratului Ceresc,

Bucură-te, giuvaier întru care e prinsă toată strălucirea Impărăţiei Cerurilor,

Bucură-te, cruce a îmbrățișării ce îi mângâie pe toți amărâţii lumii pământeşti,

Bucură-te, răstignire în purtarea lacrimilor stârnite în noi de boli și moarte,

Bucură-te, înviere prin biruința asupra cugetelor stăpânitorului acestui veac,

Bucură-te, pogorâre a Duhului ce înfiripează bucuria și în inimile noastre,

Bucură-te, cort al mărturiei alcătuit din giulgiurile Învierii lui Hristos,

Bucură-te, chivot ce mărturisești plinirea legămintelor lui Dumnezeu,

Bucură-te, armură a sfinţeniei oțelită în lupte mai presus de minte şi cuvânt,

Bucură-te, vas al Duhului ce ai cuprins noimele cele adânci, grăite de Sfântul Siluan

Bucură-te, că în înțelepciunea sa Mângâietorul te-a adus la măsura Starețului tău,

Bucură-te, că graiurile tale de foc sunt neasemuite, adânc pe adânc chemând,

Bucură-te, Sfinte Părinte Sofronie, dumnezeiască îmbrățișare dăruită întregului Adam!

Condac 13

O, Sfinte Părinte Sofronie, cuvintele tale sunt petale ale Numelui lui Iisus, adunate întru mireasma trezviei minţii, iar viețuirea lăuntrică ți s-a făcut odihnă deplină a Sfântului Duh, fiind hrănit cu pârguirea frumuseților dumnezeieşti. De aceea și noi, cei deznădăjduiti, alergăm către seninul chipului tău, rugându-te să nu ne lași så ne prăpădim sufleteşte şi trupeşte într-o sete şi o foame străine de Dumnezeu, ci umplându-ne inimile cu binecuvântarea ta, învrednicește-ne a ne hrăni cu Numele Domnului Hristos și a-I cânta Preasfintei Treimi: Aliluia! (de trei ori)

Apoi iarăși se zic icosul și condacul întâi, urmând această

Rugăciune către

Preacuviosul Părinte Sofronie Saharov

O, Părinte Sofronie, adânc neţărmurit al dragostei lui Dumnezeu! Văzut ai fost strălucind întru Lumina cea neapropiată, însă noi n-am priceput că slava întru care te înveşmântai era aceeași cu cea cu care tu ne cinsteai pe noi, socotindu-ne mai presus de tine prin dumnezeiasca smerenie cea fără de întoarcere spre sine. Pentru aceea, ca unii care nu putem cuprinde cu mintea și cu inima pogorârea cea dumnezeiască a rugăciunilor tale, te rugăm iarăși și iarăși: ajută-ne, luminează-ne și iconomisește-ne toate cele de trebuință spre întărire în credinţă, nădejde și dragoste. Fă-ne pe noi lucrători statornici ai cuvintelor Evangheliei, a căror adâncime este fără de sfârşit și prin care intrăm în viaţa lui Dumnezeu. Umple inimile noastre de mireasma cea gânditoare a rugăciunii şi, pururea înnoindu-ne prin mijlocirile tale, fă-ne iubitori ai Crucii Domnului, ca dintru această temelie să răsară la vremea rânduită și lumina învierii noastre. Încă te rugăm, hrănește-ne pe noi, cei prunci cu mintea, și mângâie-ne sufletele cu sfânta ta pomenire, ca astfel să avem pururea binecuvântarea ta şi, veselindu-ne de tine, să ne învrednicim și de străvăzătoarea ta purtare de grijă săvârşită întru numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin.

Şi se face otpustul:

Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile Preacuratei Maicii Tale, ale Sfântului Părinte Sofronie și ale tuturor Sfinților, miluieşte-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.

Publicitate

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s